Informacija indėlininkui apie indėlių draudimą.

1 priedas

INFORMACIJOS INDĖLININKUI FORMA

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą
Naftininkų kredito unijoje laikomi indėliai apsaugoti: Naftininkų kredito unija yra Lietuvos Respublikos indėlių garantijų sistemos dalyvis.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis apdraudžia indėlininkų indėlius.

Apsaugos riba: Maksimali draudimo išmokos suma (ne didesnė kaip 100 000 eurų) taikoma vienam indėlininkui. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

Indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas kredito unijai, bankui ar įmonei arba priežiūros institucijos sprendimo dėl poveikio priemonės taikymo ar investicinių paslaugų teikimo nutraukimo priėmimas, kai kredito unija, bankas ar banko filialas negali atsiskaityti su kreditoriais ar kai įmonė ar įmonės filialas yra nepajėgi (nepajėgus) įvykdyti įsipareigojimų investuotojams.

Jei įvyks draudžiamasis įvykis, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis išmokės draudimo išmoką, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Indėlių draudimo objektas yra indėlininkų indėliai eurais ir užsienio valiuta – Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – Europos valstybių) nacionalinėmis valiutomis. Kitos užsienio valiutos indėliai nėra draudžiami.

Indėlis yra indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas). Į indėlio sumą įskaitomos ne vien indėlininko sąskaitose draudžiamojo įvykio dienai esančios sumos, bet ir draudžiamojo įvykio dienai priskaičiuotos palūkanos.

Indėlininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, laikantis indėlį banke, banko filiale arba kredito unijoje, išskyrus subjektus, kurių indėliai pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo negali būti draudimo objektai.

Indėlininku nelaikytinas: 1) Lietuvos bankas; 2) valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“; 3) kredito įstaiga 4) finansų maklerio įmonė; 5) pagal Draudimo įstatymą veikianti draudimo įmonė; 6) pensijų fondas; 7) valdymo įmonė; 8) įmonė, kuri verčiasi lizingu (finansine nuoma); 9) kolektyvinio investavimo subjektas. Šių asmenų indėliai nėra draudžiami.

Draudimo objektas nėra:

1.Pačios Naftininkų kredito unijos (Draudėjo pavadinimas) išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais.

2. Pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos.

3. Toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: Lietuvos banko; draudimo įmonės; kredito įstaigų; finansų maklerio įmonių; pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių; pensijų fondų; valdymo įmonių; įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma); kolektyvinio investavimo subjektų.

Pajus nėra draudimo objektas (taikoma tik kredito unijoms).

Tam tikriems indėlininkams ar indėliams draudimo išmokos nemokamos (Jei informacija pateikiama interneto svetainėje pateikiama aktyvi nuoroda į Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnį (iš Teisės aktų registro). Jei informacija pateikiama popieriuje, tai nurodomas visas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio tekstas).

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje: Visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus kompensuojama tik 100 000 eurų.

Vieno fizinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam fiziniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose.

Vieno juridinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam juridiniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose, ir to juridinio asmens filialams, atstovybėms ar kitiems struktūriniams padaliniams priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose. Tai reiškia, kad kredito įstaigoje skirtingose sąskaitose esančios juridinio asmens ir jo struktūrinių padalinių (filialų ir (ar) atstovybių ar pan.) lėšos turi būti sumuojamos kartu, o bendrai išmokėtina maksimali draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų ir ji išmokėtina tik juridiniam asmeniui.

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis): Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis), apskaičiuojant draudimo išmokos dydį, atsižvelgiama į kiekvienam indėlininkui priklausančią bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalį. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, bendroje sąskaitoje laikomi pinigai padalinami į kiekvienam indėlininkui priklausančias bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalis. Jeigu nėra specialių nuostatų, tokia sąskaita indėlininkams padalijama lygiomis dalimis. Tačiau visi vieno indėlininko indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų riba.
Draudimo išmokos mokėjimo terminas: Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas indėlininkams išmoka per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba, esant išskirtinėms aplinkybėms, suderinusi su Lietuvos banku, gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“, nes po 5 metų nuo draudžiamojo įvykio dienos gali būti nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl draudimo išmokos. Daugiau informacijos galima rasti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://iidraudimas.lt.

Išmokėjimo valiuta: Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos eurais arba atitinkamos Europos valstybės nacionaline valiuta, kai indėliai laikomi banko ar įmonės filiale, įsteigtame Europos valstybėje. Už indėlius užsienio valiuta draudimo išmokos apskaičiuojamos pagal draudžiamojo įvykio dieną Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.
Kontaktiniai duomenys: Daugiau informacijos apie valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir draudimo sąlygas gausite valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el.p. idf@idf.lt, interneto svetainė: http://iidraudimas.lt).

Apsaugota: Gerb. kliente/narį,

Šis turinys yra apsaugotas slaptažodžiu. Norėdami jį peržiūrėti, įveskite slaptažodį:


Naftininkų kredito unija © 2011 | Internetinių svetainių kūrimas - Inforena